سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون ( استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد
سال 1399
ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایش رشته کارشناسی مرتبطظرفیت پذیرش
1 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث الهیات – علوم قران و حدیثالهیات و معارف اسلامی7
2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات – فقه و مبانی حقوقالهیات و معارف اسلامی4
3 حقوق و علوم سیاسی