سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه




 
اعلانات استعداد درخشان

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون ( استعداد درخشان) مقطع دکتری
سال 1399
ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایش
1 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث علوم قران و حدیث
2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
3 حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق خصوصی
4 حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سياسيمسائل ايران
5 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی
6 شیمی شیمی آلی شیمیشيمي آلی
7 شیمی شیمی تجزیه شیمیشيمي تجزیه
8 شیمی شیمی فیزیک شیمیشيمي فیزیک
9 شیمی شیمی معدنی شیمیشيمي معدنی
10 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد بخش عمومی
11 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد اسلامی
12 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد ریاضی
13 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد مالی
14 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد نهادگرا
15 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد پولی
16 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصادی سنجی
17 علوم اقتصادی و اداری حسابداری حسابداری
18 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی مدیریت –سیاستگذاری علم و فناوری
19 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتیتولید و عملیات
20 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
21 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسیادبیات عرفانی
22 علوم انسانی و اجتماعی علوم تربیتی آموزش عالیبرنامه ریزی توسعه آموزش عالی
23 علوم انسانی و اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
24 علوم پایه فیزیک هسته ای فیزیکفيزيك هسته ای
25 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فیزیکنجوم و اختر فیزیک
26 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فیزیکفیزیک پلاسما
27 علوم پایه فیزیک حالت جامد فیزیکگرانش وکیهان شناسی
28 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكفيزيك ماده چگال
29 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی سلولي و مولکولی
30 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیتحقیق در عملیات
31 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیانالیز عددی
32 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضهندسه (توپولوژي)
33 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضجبر
34 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضآناليز
35 علوم ریاضی آمار آمار
36 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی
37 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشی
38 تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی بیومکانیک ورزشی
39 هنر و معماری باستان شناسی باستان­شناسیپیش از تاریخ
40 هنر و معماری باستان شناسی باستان­شناسیدوران تاریخي
41 هنر و معماری باستان شناسی باستان­شناسیدوران اسلامی