سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه
ورود رابطین دانشگاه ها 
اعلانات المپیاد دانشجویی

رشته های آزمون المپیاد دانشجویی
سال 1399
ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایش
1 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث الهيات و معارف اسلامیالمپیاد
2 حقوق و علوم سیاسی حقوق حقوقالمپیاد
3 شیمی شیمی کاربردی شيمیالمپیاد
4 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاديالمپیاد
5 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبيات فارسیالمپیاد
6 علوم انسانی و اجتماعی جغرافیا علوم جغرافياييالمپیاد
7 علوم انسانی و اجتماعی علوم تربیتی علوم تربيتيالمپیاد
8 علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی تربیتی روانشناسيالمپیاد
9 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيکالمپیاد
10 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيالمپیاد
11 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی سلولهای بنیادی و مهندسی بافتالمپیاد
12 علوم پایه علوم زمین علوم زمینالمپیاد
13 علوم ریاضی ریاضی رياضیالمپیاد
14 علوم ریاضی آمار آمارالمپیاد
15 فنی و مهندسی مهندسی برق مهندسی برقالمپیاد
16 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسي کامپيوترالمپیاد
17 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسي مکانيکالمپیاد
18 فنی و مهندسی مهندسی عمران مهندسی عمرانالمپیاد
19 فنی و مهندسی مهندسی شیمی مهندسي شيميالمپیاد
20 فنی و مهندسی مهندسی مواد ومتالورژی مهندسی مواد و متالورژیالمپیاد
21 فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایعالمپیاد
22 علوم کشاورزی و منابع طبیعی زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتاتالمپیاد