سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری

رشته های پذیرش دوره دکتری
سال 1399
ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایش
1 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی – علوم قران و حدیث
2 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی – علوم قران و حدیث
3 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
4 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
5 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
6 حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق خصوصی
7 حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق خصوصی
8 حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق خصوصی
9 حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسیمسائل ايران
10 حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسیمسائل ايران
11 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق – جزا و جرم شناسی
12 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی
13 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی
14 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق عمومی
15 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا وجرم شناسی حقوق عمومی
16 شیمی شیمی آلی شيميشيمي آلي
17 شیمی شیمی آلی شیمیشيمي آلی
18 شیمی شیمی آلی شیمیشيمي آلي
19 شیمی شیمی تجزیه شیمیشيمي تجزيه
20 شیمی شیمی تجزیه شیمیشيمي تجزيه
21 شیمی شیمی تجزیه شیمیشيمي تجزيه
22 شیمی شیمی فیزیک شیمیشيمي فیزیک
23 شیمی شیمی فیزیک شیمیشيمي فيزيك
24 شیمی شیمی فیزیک شیمیشيمي فيزيك
25 شیمی شیمی معدنی شیمیشيمي معدني
26 شیمی شیمی معدنی شیمیشيمي معدني
27 شیمی شیمی معدنی شیمیشيمي معدني
28 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد بخش عمومی
29 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد اسلامی
30 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد نهادگرا
31 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصاداقتصاد اسلامی
32 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد پولی
33 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصادی سنجی
34 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصادسنجی
35 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادياقتصاد پولی
36 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد بخش عمومی
37 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصادمالی
38 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد مالی
39 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادياقتصاد ریاضی
40 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد ریاضی
41 علوم اقتصادی و اداری علوم اقتصادی علوم اقتصادیاقتصاد نهادگرا
42 علوم اقتصادی و اداری حسابداری حسابداری
43 علوم اقتصادی و اداری حسابداری حسابداری
44 علوم اقتصادی و اداری حسابداری حسابداری
45 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی سیاستگذاری علم و فناوری
46 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتیتولید و عملیات
47 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتیتولید و عملیات
48 علوم اقتصادی و اداری مدیریت صنعتی سیاستگذاری علم و فناوری
49 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
50 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
51 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
52 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسیادبیات عرفانی
53 علوم انسانی و اجتماعی آموزش زبان و ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسیادبیات عرفانی
54 علوم انسانی و اجتماعی علوم تربیتی آموزش عالیبرنامه ریزی توسعه آموزش عالی
55 علوم انسانی و اجتماعی علوم تربیتی آموزش عالیبرنامه ریزی توسعه آموزش عالی
56 علوم انسانی و اجتماعی علوم اجتماعی علوم اجتماعی –جامعه شناسیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
57 علوم انسانی و اجتماعی علوم اجتماعی علوم اجتماعی-جامعه شناسیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
58 علوم پایه فیزیک هسته ای فیزیکفيزيك هسته اي
59 علوم پایه فیزیک هسته ای فيزيكفيزيك هسته اي
60 علوم پایه فیزیک هسته ای فيزيكفيزيك هسته اي
61 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فیزیکنجوم و اختر فیزیک
62 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فيزيكفيزيك پلاسما
63 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فيزيكفيزيك پلاسما
64 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فيزيكفيزيك پلاسما
65 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فيزيكنجوم و اختر فیزیک
66 علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی فيزيكنجوم و اختر فیزیک
67 علوم پایه فیزیک حالت جامد فیزیکگرانش وکیهان شناسی
68 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكفيزيك ماده چگال
69 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكفيزيك ماده چگال
70 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكفيزيك ماده چگال
71 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكگرانش وكيهان شناسي
72 علوم پایه فیزیک حالت جامد فيزيكگرانش وكيهان شناسي
73 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی و مولکولی
74 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی زيست شناسي سلولي ومولكولي
75 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی زيست شناسي سلولي ومولكولي
76 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیتحقیق در عملیات
77 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیتحقیق در عملیات
78 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضهندسه (توپولوژي)
79 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضهندسه (توپولوژي)
80 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضجبر
81 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضهندسه (توپولوژي)
82 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضآناليز
83 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضآناليز
84 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضآناليز
85 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیآنالیز عددی
86 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیآنالیز عددی
87 علوم ریاضی ریاضی ریاضی کاربردیآنالیز عددی
88 علوم ریاضی ریاضی رياضي محضجبر
89 علوم ریاضی ریاضی ریاضی محضجبر
90 علوم ریاضی ریاضی رياضي كاربرديتحقیق در عملیات
91 علوم ریاضی آمار آمار
92 علوم ریاضی آمار آمار
93 علوم ریاضی آمار آمار
94 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
95 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
96 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
97 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
98 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
99 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
100 تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی
101 تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی
102 تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی
103 هنر و معماری باستان شناسی باستان­ شناسیپیش از تاریخ
104 هنر و معماری باستان شناسی باستان­شناسیدوران تاریخي
105 هنر و معماری باستان شناسی باستان­ شناسیدوران اسلامی
106 هنر و معماری باستان شناسی باستان­ شناسیپیش از تاریخ
107 هنر و معماری باستان شناسی باستان شناسیپیش از تاریخ
108 هنر و معماری باستان شناسی باستان شناسیدوران تاریخي
109 هنر و معماری باستان شناسی باستان شناسیدوران تاریخي
110 هنر و معماری باستان شناسی باستان شناسیدوران اسلامی
111 هنر و معماری باستان شناسی باستان شناسیدوران اسلامی