سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری بر اساس آیین نامه ی استعدادهای درخشان

پذیرش نهایی داوطلبان مجاز به استفاده از سهمیه ی استعدادهای درخشان بر اساس امتیاز کسب شده از فعّالیت های پژوهشی ، فعالیت های آموزشی و مصاحبه ی تخصّصی می باشد. ارزیابی تخصّصی شامل ۳۰ امتیاز آموزشی، ۴۰ امتیاز پژوهشی و ۳۰ امتیاز مصاحبه مطابق با موارد مشخّص شده در جداول زیر می باشد. 

 نمایش جداول ارزیابی تخصّصی 

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز پژوهشی

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز آموزشی

:: مصاحبه ی حضوری

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز زبان انگلیسی

- چنان چه امتیاز اکتسابی چند داوطلب برابر باشد، اولویت بندی براساس معدّل چند درس تخصّصی که توسّط گروه آموزشی انتخاب می گردد، انجام می گیرد.

-پذیرش افراد مشمول با تأیید شورای استعداد درخشان دانشگاه امکان پذیر است.

داوطلبان بایستی ضمن ثبت نام در سامانه، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در مهلت مقرّر اقدام نمایند. زمان مصاحبه و تاریخ صدور کارت شرکت در مصاحبه در همین سامانه و همچنین با ارسال پیامک اعلام می شود.