سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی محاسبه ی امتیاز پژوهشی

40 امتیاز ارزیابی تخصّصی بر اساس سوابق و فعّالیت های پژوهشی داوطلب مطابق جدول 1 می باشد. داوطلب محترم برای کسب امتیاز از این بخش ، لازم است مدارک و مستندات پژوهشی خود را در این سامانه به صورت دقیق و کامل ثبت نموده تا مورد ارزیابی گروه های آموزشی قرار گیرد.

جدول 1- نحوه ی محاسبه ی امتیازات پژوهشی (حدّاکثر 40 امتیاز )

ردیف

نوع فعّالیت

حدّاقل امتیاز

حدّاکثر امتیاز

نحوه ی ارزیابی

(طبق نظر کمیته ی مصاحبه‌کننده به انتخاب گروه آموزشی)

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط  با  پایان نامه 

۲-۱- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۳-۱- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

کسب حدّاقل ۷ امتیاز

الزامی است.

25  امتیاز

  • مطابق با بندهای 6-1 و 6-2

تذکّر1: از مقالات دارای پذیرش چاپ، حدّاکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

تذّکر2: به مقالات چاپ شده در مجّلات Black list، مجازی غیر واقعی، پولی خارجی و کلّیه ی مجلّاتی که فاقد فرآیند داوری هستند، امتیازی تعلّق نمی گیرد.

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز.

- برگزیدگان داخلی (نفرات 1 تا 3، به ترتیب 3و 2 و 1 امتیاز) و خارجی (نفرات 1 تا 3، به ترتیب 7 و 5 و 3  امتیاز).

۲

مقالات علمی – ترویجی مستخرج از پایان نامه

 __

4 امتیاز

مطابق با بند 6-3

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر

(داخلی یا خارجی)

 __

3 امتیاز

مطابق با بندهای 6-4 و 6-5

۴

تألیف یا ترجمه ی کتاب مرتبط با رشته ی تحصیلی(به جز پایان نامه)

 __

۴ امتیاز

با تکیه بر اعتبار ناشر

۵

کیفیت پایان‌نامه ی کارشناسی‌ارشد

__ 

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2

 

 جمع

 ۷

 ۴۰ امتیاز

-

بند 6-1) مراد از مرتبط این است که نام استاد راهنما، مشاور و دانشجو یا راهنما و دانشجو در مقاله قید شده باشد و علاوه بر روش تحقیق و مبانی نظری، از نظر موضوعی و محتوایی نیز با پایان نامه در ارتباط باشد.

بند 6-2) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلّات دارای نمایه ی معتبر بین المللی، نظیر ISI, Scopus و  ISC از 2 تا 7 امتیاز.

بند 6-3) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلّات دارای مجوّز علمی- پژوهشی از وزارت عتف از 2 تا 5 امتیاز.

بند 6-4) امتیاز مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلّات علمی- ترویجی داخلی با یا بدون نمایه ی ISC حدّاکثر تا 3 امتیاز.

بند 6-5) چاپ مقاله ی کامل در مجموع مقالات کنفرانس های داخلی یا خارجی (خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز).

بند 6- 6) چاپ چکیده ی مقاله در مجموع مقالات کنفرانس های داخلی یا خارجی (خارجی تا 1 و داخلی  0.5 امتیاز).

  - تبصره: برای بند 6-5 و 6-6 : حدّاکثر 4 امتیاز با گواهی ارایه ی مقاله از هر کنفرانس،  1 مقاله .

بند 6-7) سهم هر یک از نویسندگان(مقالات یا مقالات کنفرانسی) مطابق با جدول زیر تعیین می گردد و دانشجو در هر موقعیتی امتیاز نفر اوّل را کسب می کند:

 

 

تعداد همکاران

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

نفر اوّل

سایر نفرات

1 100%  
2 90% 60%
3 80% 50%
4 70% 40%
5 60% 30%
6 50% 25%

 

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز آموزشی

:: مصاحبه ی حضوری

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز زبان انگلیسی