سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی امتیازدهی در مصاحبه ی حضوری

حدّاکثر  30 امتیاز از مجموع کلّ 100 امتیاز ارزیابی، مربوط به مصاحبه ی حضوری داوطلب است . مصاحبه ی حضوری در تاریخی که مشخّص خواهد شد، توسّط اساتید گروه آموزشی مربوط صورت می پذیرد . 

 جدول 3- نحوه ی محاسبه ی امتیازات مصاحبه (حدّاکثر 30 امتیاز )

شاخص ارزیابی

حدّاکثر امتیاز

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

شخصیت، متانت و نحوه  ی تعامل

۳ امتیاز

نگرش و اطّلاعات فّناورانه ی مرتبط با رشته ی تحصیلی

۳ امتیاز

توانایی فنّ بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

همراستایی زمینه ی پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰ امتیاز

:: نحوه  ی محاسبه ی امتیاز پژوهشی

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز آموزشی

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز زبان انگلیسی