سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
شیوه نامه ی اجرایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره ی تحصیلی دکتری

 

« شیوه نامه‌ی اجرایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی دکتری دانشگاه مازندران »

 

      در راستای اجرای آیین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی دکتری، مصوّب جلسه ی مورّخ 27/ 3 /1393 شورای هدایت استعدادهای درخشان و ابلاغ شده به شماره ی 67272/ 21، مورّخ 18/ 4/ 93، این «شیوه نامه‌ی اجرایی» که به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه رسیده، برای پذیرش دانش آموختگان ممتاز دوره‌ی کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 96-95 به اجرا درمی آید.

مادّهی1. کلّیه ی متقاضیان استفاده از سهمیه‌ی استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران باید در زمان ارسال پرونده، تمامی شرایط این شیوه نامه را دارا باشند.

مادّه ی2. دانشگاه مازندران اختیار دارد حدّاکثر معادل بیست درصد از ظرفیّت پذیرش با آزمون شیوه ی آموزشی- پژوهشی دوره ی روزانه ی دکتری خود در هر کد رشته محلّ تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره ی کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیّت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

2-1. داشتن میانگین کلّ 16 و بالاتر در دوره ی کارشناسی و میانگین کلّ 17 و بالاتر بدون احتساب نمره ی پایان نامه در دوره ی کارشناسی ارشد،( یا میانگین هم تراز شده ی هریک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوّب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).

2-2. در زمان پذیرش(حدّاکثر اوّل شهریور ماه)، بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

2-3. کسب حدّاقل 60 امتیاز از فعّالیّت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، مطابق جدول ارزشیابی مطابق جدول‏ های چهارگانه (کسب حدّاقل 7 امتیاز از ردیف شماره ی 1 بخش امتیازات پژوهشی).

2-4. کسب حدّاقل نمره ی 50 از آزمون زبان (MSRT یا معادل آن در سایر آزمونها ) قبل از آزمون جامع دکتری( مطابق با آیین نامه ی دوره ی دکتری مصوّب وزارت).

تبصره ی1: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این شیوه نامه بدون پرداخت شهریه ی تحصیلی است.

مادّه ی3. دانشگاه مازندران می تواند فقط یک بار تا اوّل شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید توسّط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

 مادّه ی4. پذیرش افراد مشمول این شیوه نامه، در همان رشته ی تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته ی تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.

مادّه ی5. تغییر رشته یا محلّ تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه نامه، مجاز نیست.

مادّه ی6. ارزشیابی متقاضیان بر اساس امتیازات پژوهشی (حدّاکثر 40 امتیاز)، امتیازات آموزشی (حدّاکثر 30 امتیاز) و امتیازات مصاحبه (حدّاکثر 30 امتیاز) مطابق با جداول 1تا 3 انجام می پذیرد.

مادّه ی7. پذیرش دانشجو در هر رشته-گرایش منوط به موافقت شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی و تأیید شورای استعداد درخشان دانشگاه است.

مادّه ی8. پرونده‌ی کلّیه ی متقاضیان پس از بررسی اوّلیه در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در صورت احراز شرایط لازم، برای بررسی و امتیاز دهی در شورایتحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی به دانشکده های مربوط ارسال گردد و بعد از بررسی به انضمام صورتجلسه ی گروه و صورتجلسه ی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای اعلام نتایج به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه بازگشت داده شود.

مادّه ی9. چنان چه امتیاز اکتسابیِ چند داوطلب برابر باشد، اولویت بندی بر اساس معدّل چند درس تخصّصی که توسّط گروه آموزشی انتخاب می گردد، انجام گیرد.

مادّه ی10. رشته-گرایش هایی که برای اوّلین بار دانشجو می پذیرند، مجاز به پذیرش دانشجو از محلّ سهمیه ی استعدادهای درخشان نیستند.

مادّه ی11. پذیرش افراد مشمول این شیوه نامه با تأیید شورای استعداد درخشان دانشگاه امکان پذیر است.

مادّه ی12. یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده به انتخاب رئیس دانشکده به عنوان نماینده ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، وظیفه ی نظارت بر حسن بررسی پرونده ها و اجرای مصاحبه ی داوطلبان را در هر رشته بر عهده خواهد داشت.

مادّه ی13. این شورا تنها مرجع دانشگاه برای رسیدگی به درخواست ها و اعتراض های متقاضیان است.

 مادّه ی14. شرح و تفسیر کلیه ی مفاد این شیوه نامه بر عهده ی شورای استعدادهای درخشان دانشگاه است.

مادّه ی15. شیوه نامه ی اجرایی انتخاب دانشجویان ممتاز دوره ی کارشناسی ارشد برای پذیرش بدون آزمون در دوره ی دکتری دانشگاه مازندران در 15 مادّه و 1 تبصره در تاریخ 1393/10/15 به تصویب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه رسید و از تاریخ مذکور، کلّیه ی مصوّبات قبلی لغو و این شیوه نامه ی اجرایی لازم الاجراست.